1. Home
 2. Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców o prawach konsumenta jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony, w tym szczególności z usług rezerwacji samochodu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem/Użytkownikiem.
 3. Usługodawcą oraz Administratorem danych jest MPF Marta Pieszczek, ul. Maszynowa 5, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842797510 , REGON: 525127961, adres mailowy: car@kprcars.pl, numer telefonu: 660 400 900.

 

 

§2. Definicje regulaminowe

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie, umożliwiający zawarcie Umowy, w szczególności poprzez wybór samochodu czy terminu rezerwacji.
 2. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz dostępny na Stronie, umożliwiający bezpośrednie nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
 4. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - indywidualnie oznaczony zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych przez niego Umowach na Stronie.
 6. Newsletter - działalność nieodpłatna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej w celu przesyłania informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 7. Przedsiębiorca o prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Strona internetowa – domena pozwalająca na otrzymanie dodatkowych informacji o usługach oferowanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także dokonania rezerwacji pojazdu, dostępna pod adresem internetowym: kprcars.pl.
 9. Usługodawca – MPF Marta Pieszczek, ul. Maszynowa 5, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842797510, REGON: 525127961, adres mailowy: car@kprcars.pl, numer telefonu: 660 400 900.
 10. Umowa – umowa rezerwacji pojazdu, zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony.
 11. Użytkownik - osoba korzystająca z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę (m.in. zapis do Newslettera czy możliwość zapoznawania z treściami udostępnianymi na Stronie)

 

 

§3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy na rzecz Klienta/Użytkownika usługi drogą elektroniczną, a także rezerwacji samochodu.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia Umowy z Usługodawcą poprzez uzupełnienia Formularza zamówienia. Zawarcie Umowy nie jest możliwe bez posiadania konta, które można założyć także poprzez Formularz.
 3. Pozostałe usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klienta/Użytkownika przez Usługodawcę to:
  1. udostępnienie artykułów oraz informacji w kategoriach tematycznych w ramach zakładek dostępnych na Stronie. Dostęp do artykułów oraz informacji jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
  2. przesyłanie Newslettera. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu adresu e-mail oraz zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie check-boxa;
   1. W przypadku woli rezygnacji z tej usługi, Użytkownik wybiera opcję ,,Zrezygnuj z Newslettera” widniejącą jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Usługodawcę w ramach wspomnianej usługi.
  3. umożliwienie przesyłania wiadomości poprzez Formularz kontaktowy. Przesłanie formularza kontaktowego możliwe jest po obligatoryjnym podaniu adresu mailowego oraz treści wiadomości (fakultatywnie Usługodawca umożliwia również podanie imienia oraz numeru telefonu).
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta/Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatna jest natomiast usługa zawarcia Umowy rezerwacji.
 5. Korzystanie podstawowej usługi świadczonej przez Usługodawcę (wskazaną w §3 ust. 2) rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta samochodu, który ma być zarezerwowany. Zawarcie Umowy może nastąpić po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  1. wypełnieniu Formularza Zamówienia;
  2. kliknięciu na Stronie pola „Rezerwuj” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie).
 6. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z utworzeniem Konta na Stronie. W Formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. określenie typu klienta (prywatny/firmowy),
  2. imię i nazwisko (lub nazwa firmy i NIP),
  3. adres mailowy,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. hasło,
  6. model wybranego samochodu, który ma być przedmiotem Umowy,
  7. czas trwania Umowy.
 7. Usługa Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wypełniania Formularza przez Klienta.
 8. Klient obowiązany jest do:
  1. korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient nie może zawrzeć Umowy anonimowo lub pod pseudonimem.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§4. Zawarcie Umowy

 1. Procedura zawarcia Umowy na Stronie za pomocą Formularza Zamówień:
  1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim wypełnieniu przez Klienta Formularza zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wraz z zaakceptowaniem warunków najmu samochodu w formie stosownego checkboxa.
  2. Usługodawca potwierdza otrzymanie Formularza. Potwierdzenie przyjęcia Formularza jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez obie strony i następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość mailowa zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Formularza oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu wraz z warunkami najmu na Stronie,
  2. przesłanie Klientowi wiadomości mailowej.
 3. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Strony Usługodawcy.

 

 

§5. Sposoby i terminy płatności

 1. Umowa rezerwacji zawierana jest odpłatnie poprzez system płatności PayU (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań) lub przy odbiorze wybranego auta (kartą lub gotówką). W Formularzu Zamówienia dokonuje się wyłącznie wyboru płatności, która jest realizowana zgodnie z warunkami oraz terminem wybranymi w Formularzu.

 

 

§6. Zasady zakupu vouchera pieniężnego

 1. Usługodawca poprzez Stronę oferuje zakup vouchera pieniężnego, poprzez który możliwe jest dokonanie rezerwacji pojazdu.
 2. Płatność za voucher odbywa się w formie wskazanej w §5 ust. 1 lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy. 
 3. Voucher pozostaje ważny do wykorzystania przez rok od daty zakupu (data ważności zostanie wskazana także na dokumencie). 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają pozostałe zapisy Regulaminu.

 

 

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Konsumentowi wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji terminu. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsument może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie usług (w tym m.in. usługi rezerwacji samochodu na wybrany termin) bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Jeśli odstąpienie, o którym mowa w §7 ust. 1, dokonywane jest na mniej niż 14 dni przed zarezerwowanym terminem, wpłacona kwota zostaje zwrócona w formie vouchera, który pozostaje do wykorzystania na Stronie internetowej (lub bezpośrednio w salonie) lub następuje zmiana terminu rezerwacji (w zależności od dostępności wybranego pojazdu).
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta.

 

 

§8.Obowiązki Usługodawcy

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

 

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji konkretnej usługi, m.in. usługi Formularza zamówienia bądź Formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. sprostowania,
  2. usunięcia
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego check-box’a/przycisku lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Administratora.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera osobny dokument dostępny na Stronie jakoPolityka Prywatności”.

 

 

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany na Stronie.
 2. Warunki współpracy określa Regulamin oraz zasady najmu dostępne na Stronie. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.